Τεχνική Υποστήριξη
 
     Εμπόριο
     Υποστήριξη
     Σχεδιασμός
     Δομημένα Δίκτυα
     Internet
     Τηλεματική
     Εφαρμογές
     Ειδικές Υπηρεσίες
 Συμβόλαια Υποστήριξης | Εγκαταστάσεις Συστημάτων | Υποστήριξη Web Εφαρμογών

Συμβόλαια Υποστήριξης

Ετήσια | On Call | OnLine | Απομακρυσμένη Διαχείριση | Εκχώρηση Μηχανικών | Προαγορά | Επέκταση Εγγύησης

Ετήσια Συμβόλαια Συντήρησης

Τα ετήσια συμβόλαια συντήρησης έχουν περισσότερο προληπτικό χαρακτήρα.
Προσέχουμε ΠΡΙΝ δημιουργηθεί το πρόβλημα, για να μπορέσουμε να έχουμε όσο το δυνατόν λιγότερες βλάβες και πρόγνωση σε πιθανές βλάβες.

Σε ένα συμβόλαιο συντήρησης χωρίζονται οι εργασίες σε ημερήσιες, 15πενθήμερες και εξαμηνιαίες επεμβάσεις των Μηχανικών μας στα συστήματα, όπως αναγράφουμε παρακάτω:

Καθημερινές Εργασίες
Έλεγχος της σύνδεσης ADSL και των Στατικών ips.
Έλεγχος σωστής λειτουργίας του Λειτουργικού των Servers.
Έλεγχος σωστής λειτουργίας της μνήμης των Servers.
Έλεγχος ανανεώσεων του Λειτουργικού των Servers.
Έλεγχος πληρότητας των Σκληρών Δίσκων των Servers.
Έλεγχος σωστής λειτουργίας των Services του Server.
Έλεγχος σωστής λειτουργίας του Fax Server.
Έλεγχος σωστής λειτουργίας του Backup.
Έλεγχος σωστής λειτουργίας του Antivirus των Servers.

Σημείωση:
Όλες οι καθημερινές εργασίες γίνονται από τα γραφεία μας, είτε με ειδικό software που είναι προ-ρυθμισμένο να μας ενημερώνει, είτε "χειροκίνητα" με τη μέθοδο του Remote Administration.


15Πενθήμερες Εργασίες
Έλεγχος όλων των Client PC για προβλήματα σε Δίσκο, Μνήμη, Λειτουργικό και Εφαρμογές.
Έλεγχος όλων των Client PC για τις ενημερώσεις του Λειτουργικού.
Έλεγχος όλων των Client PC για τις ενημερώσεις της Eφαρμογής Office.
Έλεγχος όλων των Client PC για τις ενημερώσεις των Διαφόρων Ειδικών Εφαρμογών.
Έλεγχος όλων των Client PC για τις ενημερώσεις του Antivirus.

Σημείωση:
Όλες οι εργασίες του 15πενθήμερου γίνονται με checklist στα γραφεία σας, σε προσυμφωνημένο χρόνο (08:00 με 18:00). Στο τέλος κάθε επίσκεψης σας παραδίδουμε αντίγραφο του report.
Εξαμηνιαίες Εργασίες
Φύσημα των Rack για τον καθαρισμό από σκόνη.
Φύσημα των Servers και των Clients για τον καθαρισμό από σκόνη.
Έλεγχος των Blower της εισαγωγής και εξαγωγής αέρα.
Έλεγχος των Switches και των Routers.
Έλεγχος των UPS.

Σημείωση:
Όλες οι εργασίες του εξαμήνου γίνονται με checklist στα γραφεία σας, σε προσυμφωνημένο χρόνο (08:00 με 18:00). Στο τέλος κάθε επίσκεψης σας παραδίδουμε αντίγραφο του report.


Στα ετήσια συμβόλαια συντήρησης είμαστε δίπλα σας, σε κάθε περίπτωση που παρουσιαστεί πρόβλημα, σε συγκεκριμένο χρόνο από την στιγμή της βλάβης.

http://www.help.gr
http://www.embroidery.gr
http://www.embroiderycollection.com
http://www.iqsolutions.gr
http://www.dreamtech.gr