Τεχνική Υποστήριξη
 
     Εμπόριο
     Υποστήριξη
     Σχεδιασμός
     Δομημένα Δίκτυα
     Internet
     Τηλεματική
     Εφαρμογές
     Ειδικές Υπηρεσίες
 Συμβόλαια Υποστήριξης | Εγκαταστάσεις Συστημάτων | Υποστήριξη Web Εφαρμογών

Συμβόλαια Υποστήριξης

Ετήσια | On Call | OnLine | Απομακρυσμένη Διαχείριση | Εκχώρηση Μηχανικών | Προαγορά | Επέκταση Εγγύησης

Εκχώρηση Μηχανικών

Η Υπηρεσία αυτή προσφέρει την δυνατότητα σε επιχειρήσεις, που αντιμετωπίζουν συνέχεια τεχνικά προβλήματα, να ζητήσουν την Μίσθωση Μηχανικών της e-milles creations, για την επίλυση των προβλημάτων.

Η υπηρεσία των Μηχανικών χρεώνεται ανά περίπτωση και το κόστος εξαρτάται από την ειδίκευση του Μηχανικού (μηχανικός Hardware, μηχανικός Software, μηχανικός Δικτύου).

Η Υπηρεσία διατίθεται αποκλειστικά με Συμβόλαιο Συντήρησης.

http://www.help.gr
http://www.embroidery.gr
http://www.embroiderycollection.com
http://www.iqsolutions.gr
http://www.dreamtech.gr