Τεχνική Υποστήριξη
 
     Εμπόριο
     Υποστήριξη
     Σχεδιασμός
     Δομημένα Δίκτυα
     Internet
     Τηλεματική
     Εφαρμογές
     Ειδικές Υπηρεσίες
 Συμβόλαια Υποστήριξης | Εγκαταστάσεις Συστημάτων | Υποστήριξη Web Εφαρμογών

ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΩΡΟΧΡΕΩΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

 
ΕΝΤΟΣ ΕΔΡΑΣ
   
       
Α1. ΧΡΕΩΣΗ ΩΡΙΑΙΑΣ ΚΑΝΟΝΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΕΧΝΙΚΟΥ
Από 08:00 έως 18:00, Δευτέρα έως Παρασκευή
50,00
 € /ώρα
Α2. ΧΡΕΩΣΗ ΥΠΕΡΩΡΙΑΚΗΣ ΩΡΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΕΧΝΙΚΟΥ
Από 18:00 έως 20:00, Δευτέρα έως Παρασκευή
60,00
 € /ώρα
Α3. ΧΡΕΩΣΗ ΥΠΕΡΩΡΙΑΚΗΣ ΩΡΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΕΧΝΙΚΟΥ
Από 20:00 έως 24:00, Δευτέρα έως Παρασκευή
100,00
 € /ώρα
Α4. ΧΡΕΩΣΗ ΥΠΕΡΩΡΙΑΚΗΣ ΩΡΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΕΧΝΙΚΟΥ
Σάββατο, Κυριακή και Αργίες Από 08:00 έως 18:00
80,00
 € /ώρα
Α5. ΧΡΕΩΣΗ ΥΠΕΡΩΡΙΑΚΗΣ ΩΡΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΕΧΝΙΚΟΥ
Σάββατο, Κυριακή και Αργίες Από 18:00 έως 24:00
120,00
 € /ώρα
       
 
ΑΠΟΜΑΚΡΥΣΜΕΝΗ ΒΟΗΘΕΙΑ
   
       
Β1. ΧΡΕΩΣΗ ΩΡΙΑΙΑΣ ΑΠΟΜΑΚΡΥΣΜΕΝΗΣ ΒΟΗΘΕΙΑΣ ΤΕΧΝΙΚΟΥ
Από 08:00 έως 18:00, Δευτέρα έως Παρασκευή
40,00
 € /ώρα
Β2. ΧΡΕΩΣΗ ΥΠΕΡΩΡΙΑΚΗΣ ΩΡΑΣ ΑΠΟΜΑΚΡΥΣΜΕΝΗΣ ΒΟΗΘΕΙΑΣ ΤΕΧΝΙΚΟΥ
Από 18:00 έως 20:00, Δευτέρα έως Παρασκευή
50,00
 € /ώρα
Β3. ΧΡΕΩΣΗ ΥΠΕΡΩΡΙΑΚΗΣ ΩΡΑΣ ΑΠΟΜΑΚΡΥΣΜΕΝΗΣ ΒΟΗΘΕΙΑΣ ΤΕΧΝΙΚΟΥ
Από 20:00 έως 24:00, Δευτέρα έως Παρασκευή
80,00
 € /ώρα
Β4. ΧΡΕΩΣΗ ΥΠΕΡΩΡΙΑΚΗΣ ΩΡΑΣ ΑΠΟΜΑΚΡΥΣΜΕΝΗΣ ΒΟΗΘΕΙΑΣ ΤΕΧΝΙΚΟΥ
Σάββατο, Κυριακή και Αργίες Από 08:00 έως 18:00
60,00
 € /ώρα
Β5. ΧΡΕΩΣΗ ΥΠΕΡΩΡΙΑΚΗΣ ΩΡΑΣ ΑΠΟΜΑΚΡΥΣΜΕΝΗΣ ΒΟΗΘΕΙΑΣ ΤΕΧΝΙΚΟΥ
Σάββατο, Κυριακή και Αργίες Από 18:00 έως 24:00
100,00
 € /ώρα
       
 
ΣΤΟΝ ΧΩΡΟ ΤΟΥ ΠΕΛΑΤΗ – ΕΚΤΟΣ ΕΔΡΑΣ (ΕΝΤΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ)
   
       
Γ1. ΧΡΕΩΣΗ ΩΡΙΑΙΑΣ ΚΑΝΟΝΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΕΧΝΙΚΟΥ
Από 08:00 έως 18:00, Δευτέρα έως Παρασκευή
60,00
 € /ώρα
Γ2. ΧΡΕΩΣΗ ΥΠΕΡΩΡΙΑΚΗΣ ΩΡΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΕΧΝΙΚΟΥ
Από 18:00 έως 20:00, Δευτέρα έως Παρασκευή
80,00
 € /ώρα
Γ3. ΧΡΕΩΣΗ ΥΠΕΡΩΡΙΑΚΗΣ ΩΡΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΕΧΝΙΚΟΥ
Από 20:00 έως 24:00, Δευτέρα έως Παρασκευή
120,00
 € /ώρα
Γ4. ΧΡΕΩΣΗ ΥΠΕΡΩΡΙΑΚΗΣ ΩΡΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΕΧΝΙΚΟΥ
Σάββατο, Κυριακή και Αργίες Από 08:00 έως 18:00
100,00
 € /ώρα
Γ5. ΧΡΕΩΣΗ ΥΠΕΡΩΡΙΑΚΗΣ ΩΡΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΕΧΝΙΚΟΥ
Σάββατο, Κυριακή και Αργίες Από 18:00 έως 24:00
150,00
 € /ώρα
       
 
ΣΤΟΝ ΧΩΡΟ ΤΟΥ ΠΕΛΑΤΗ – ΕΚΤΟΣ ΕΔΡΑΣ (ΕΚΤΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ)
   
       
Δ1. ΧΡΕΩΣΗ ΩΡΙΑΙΑΣ ΚΑΝΟΝΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΕΧΝΙΚΟΥ
Από 08:00 έως 18:00, Δευτέρα έως Παρασκευή
80,00
 € /ώρα
Δ2. ΧΡΕΩΣΗ ΥΠΕΡΩΡΙΑΚΗΣ ΩΡΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΕΧΝΙΚΟΥ
Από 18:00 έως 20:00, Δευτέρα έως Παρασκευή
100,00
 € /ώρα
Δ3. ΧΡΕΩΣΗ ΥΠΕΡΩΡΙΑΚΗΣ ΩΡΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΕΧΝΙΚΟΥ
Από 20:00 έως 24:00, Δευτέρα έως Παρασκευή
150,00
 € /ώρα
Δ4. ΧΡΕΩΣΗ ΥΠΕΡΩΡΙΑΚΗΣ ΩΡΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΕΧΝΙΚΟΥ
Σάββατο, Κυριακή και Αργίες Από 08:00 έως 18:00
130,00
 € /ώρα
Δ5. ΧΡΕΩΣΗ ΥΠΕΡΩΡΙΑΚΗΣ ΩΡΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΕΧΝΙΚΟΥ
Σάββατο, Κυριακή και Αργίες Από 18:00 έως 24:00
170,00
 € /ώρα
  Σημείωση:
Στην περίπτωση ΕΚΤΟΣ ΕΔΡΑΣ- ΕΚΤΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ, τα έξοδα Διαμονής, Διατροφής και Μεταφοράς επιβαρύνουν τον Πελάτη.
   
       
 
ΕΛΑΧΙΣΤΕΣ ΧΡΕΩΣΕΙΣ
   
       
Ε1. ΕΛΑΧΙΣΤΗ ΧΡΕΩΣΗ ΑΠΟΜΑΚΡΥΣΜΕΝΗΣ ΒΟΗΘΕΙΑΣ ΤΕΧΝΙΚΟΥ
Όταν ο πελάτης δεν καλύπτετε από Συμβόλαιο Συντήρησης
30,00
 €
Ε2. ΕΛΑΧΙΣΤΗ ΧΡΕΩΣΗ ΕΠΕΜΒΑΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΣΤΟ ΧΩΡΟ ΤΟΥ ΠΕΛΑΤΗ
Εντός Αττικής,
Καλύπτει μέχρι και μια ώρα Εργασίας
,
Όταν ο πελάτης δεν καλύπτετε από Συμβόλαιο Συντήρησης.
60,00
 €
Ε3. ΕΛΑΧΙΣΤΗ ΧΡΕΩΣΗ ΕΠΕΜΒΑΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΝΤΟΣ ΕΔΡΑΣ
Όταν ο πελάτης δεν καλύπτετε από Συμβόλαιο Συντήρησης
30,00
 €
Ε4. ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΣΥΣΚΕΥΗΣ ΠΕΛΑΤΗ ΑΠΟ Ή ΠΡΟΣ ΤΟΥ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ
Εντός Αττικής,
Όταν ο πελάτης δεν καλύπτετε από Συμβόλαιο Συντήρησης.
20,00
 €
Ε5. ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΚΑΙ ΑΠΟΚΙΒΩΤΙΣΜΟΣ ΝΕΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΣΤΟΝ ΧΩΡΟ ΤΟΥ ΠΕΛΑΤΗ
Εντός Αττικής,
Όταν ο πελάτης δεν καλύπτετε από Συμβόλαιο Συντήρησης.
30,00
 €
       
Σημείωση:
Στην περίπτωση όπου ο πελάτης έχει υπογράψει Σύμβαση Συντήρησης, ο παρόν τιμοκατάλογος ισχύει μόνο για τις υπηρεσίες που δεν καλύπτονται σε αυτή, και με έκπτωση ανάλογη με αυτήν που περιγράφετε στην Σύμβαση.


http://www.help.gr
http://www.embroidery.gr
http://www.embroiderycollection.com
http://www.iqsolutions.gr
http://www.dreamtech.gr